2017

YushkovMolchanov17.pdf [JBO]
GachevaEtal17.pdf [Photon. Res.]
KastelikDupontYushkovMolchanov17.pdf [Ultrason.]
MantsevichMolchanovYushkov17.pdf [Ultrason.]

2016

OvchinnikovEtal16.pdf [КЭ]
> OvchinnikovEtal16_eng.pdf [QE]
YushkovRomanovRogozhnikovMolchanov17.pdf [Opt. Lett.]
AnikinEtal16.pdf [Опт. Спектр.]
> AnikinEtal16_eng.pdf [Opt. Spectr.]
YushkovMolchanovBelousovAbrosimov16.pdf [JBO]
TretiakovEtal16_IJOT.pdf [IJOT]

2015

DidenkoEtal15.pdf [QE]
NaumenkoChizhikovMolchanovYushkov15.pdf [Ultrason.]
MantsevichBalakshyMolchanovYushkov15.pdf [Ultrason.]
Naumenko15.pdf [JAP]
YushkovMolchanov15.pdf [Opt. Comm.]
MolchanovYushkov15.pdf [APPA]
YushkovAnikinEtal15.pdf [APPA]
TretyakovEtal15.pdf [APPA]
KolesnikovEtal15.pdf [APPA]
BalakshyVoloshinMolchanov15.pdf [Ultrason.]

2014

MolchanovYushkov14.pdf [Opt. Expr.]
BalakshyVoloshinMolchanov14.pdf [Опт. Спектр.]
> BalakshyVoloshinMolchanov14_eng.pdf [Opt. Spectr.]
MolchanovAnikinEtal14.pdf [Proc. SPIE]
Naumenko14IEEE.pdf [IEEE Tr. UFFC]
Naumenko14JAP.pdf [JAP]

2013

YushkovMolchanov13.pdf [Opt. Lett.]
ChizhikovGaraninEtal13.pdf [LPL]
KastelikDupontYushkov13.pdf [Ultrason.]
KolesnikovEtal13.pdf [IOP Conf. Series: Mat. Sci. Eng.]
Naumenko13.pdf [IEEE Tr. UFFC]

2012

YushkovMolchanov12.pdf [EL]
VoloshinovYushkovYukhnevich12.pdf [ВМУ]
> VoloshinovYushkovYukhnevich12_eng.pdf [Moscow Univ. Phys. Bull.]
MolchanovYushkov12_AIP.pdf [AIP Conf. Proc.]
YushkovMolchanov12_AIP.pdf [AIP Conf. Proc.]
KolesnikovEtal12.pdf [Cryst. Rep.]
Naumenko12.pdf [IEEE Tr. UFFC]

2011

MolchanovChizhikovYushkov11.pdf [КЭ]
> MolchanovChizhikovYushkov11_eng.pdf [QE]
YushkovMolchanov11.pdf [КЭ]
> YushkovMolchanov11_eng.pdf [QE]
MolchanovChizhikovMakarov11.pdf [J. Phys. Conf. Ser.]
LaskinShcherbakovMolchanov11.pdf [Proc. SPIE]

2010

MolchanovEtal10.pdf [Proc. SPIE]
YushkovDupontEtal10.pdf [OL]

2009

MolchanovVoloshinovMakarov09.pdf [КЭ]
> MolchanovVoloshinovMakarov09_eng.pdf [QE]
MagdichYushkovVoloshinov09.pdf [КЭ]
> MagdichYushkovVoloshinov09_eng.pdf [QE]
MolchanovChizhikovEtal09.pdf [Appl. Opt.]
MolchanovChizhikovMakarovEtal09.pdf [APPA]
KastelikYushkovEtal09.pdf [Opt. Exp.]
AnchutkinEtal09.pdf [J. Opt. Technol.]

2008

MolchanovChizhikovMakarov08.pdf [Acoustics08]
VorontsovaGrechishkinEtal08_eng.pdf [OS]
VoloshinovYushkov08.pdf [OE]

2007

MolchanovMakarov07.pdf [J. Phys. Conf. Ser.]
VoloshinovYushkovLinde07.pdf [JOPA]
VoloshinovYushkov07.pdf [РЭ]
> VoloshinovYushkov07_eng.pdf [J. Comm. Technol. Electron.]

2005

MolchanovChizhikovAnikinEtal05.pdf [Proc. SPIE]
SaprielMolchanovAubinGosselin05.pdf [Proc. SPIE]
VoloshinovMakarovPolikarpova05.pdf [ПЖТФ]
> VoloshinovMakarovPolikarpova05_eng.pdf [Tech. Phys. Lett.]

2004

AubinSaprielMolchanovEtal04.pdf [EL]

2002

VoloshinovBabkinaMolchanov02.pdf [OE]
MolchanovLyutyEtal02_eng.pdf [Astron. Lett.]
SaprielEtal02.pdf

2001

BalakshyAsratyanMolchanov01.pdf [JOPA]
VoloshinovParyginMolchanov01.pdf [Proc. SPIE]

2000

VoloshinovMolchanovBabkina00.pdf [ЖТФ]

1999

MolchanovMakarov99.pdf [OE]

1998

VoloshinovMakarov98.pdf [Proc. SPIE]

1996

VoloshinovMolchanovMosquera96.pdf [OLT]

1995

VoloshinovMolchanov95.pdf [OLT]

1992

VoloshinovEtal92.pdf [ПЖТФ]